ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

με σκοπό την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Ανοιχτό Διαγωνισμό, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΣ 190446

κατά το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016:

 

Αντικείμενο Μελέτης:   «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία»

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σ.Α. 2020ΜΠ93000000

Εκτιμώμενη αμοιβή:  249.878,60 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Αρχεία:

 1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 2. Τεύχος Προεκτιμώμενων αμοιβών
 3. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
 4. 62 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη 2
 5. espd-request-v2 (36)
 6. Διακηρυξη Μελέτης κάτω των ορίων SIGNED ΚΗΜΔΗΣ
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΝΕΟ SIGNED ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΝΕΟ SIGNED ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΡΙΛΛΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για το έργο με τίτλο:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΡΙΛΛΑ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 3.963.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 4.915.000,00 € (με ΦΠΑ) με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αύξων αριθμός συστήματος: 189088

 

ΑΡΧΕΙΑ

 1. espd-request-v2(4).pd
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΣ ΑΝΔ00212 ΚΗΜΔΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 50 του 2022 με ΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 6. ΕΣΥ
 7. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250522
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 10. ΣΑΥ ΦΑΥ
 11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ B
 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ
 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α
 14. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 15. ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 144.727,86 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 179.462,55 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

 Αρχεία:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υδρευσης & αποχετευσης ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf
 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 4. espd-request-v2(3).pdf
 5. 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2022.xlsx
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.xls
 7. 33 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη.pdf
 8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 9. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
 10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf
 12. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
 13. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 68.670,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 85.150,80 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

 1. 32 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη 10 ΜΑΙΟΥ
 2. espd-request-v2 (34)
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 ΕΤΗΣΙΑ
 4. ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΔ00097 ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ-1
 5. ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΔ00097 ΥΠΟΓΕΓΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2022 (Αυτόματα Αποθηκευμένο)

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 10.316,95 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 12.793,02 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία

espd- ΜΑΠ 2022.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 12 ΑΝΔ00007 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΑΠ ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΠ.docx

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΜΑΠ 2022 ΑΝΑ ΕΤΟΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2022.pdf

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022» με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 68.670,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 85.150,80 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

espd-request-v2 ΚΑΥΣΙΜΑ.pdf

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 21 ΑΝΔ00097 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ 2022 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.pdf

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2022 (Αυτόματα Αποθηκευμένο).xls

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 6.122,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 7.592,00 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

xeimerina-rouxa/11 του 2022 με ΑΔΑ.pdf

ESPD ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2

ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022.pdf

οικονομικη προσφορα χειμερινα 2022.docx

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 7.519,35 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 9.324,00 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

10 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη-1

espd-request-v2 (28) ΘΕΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΡΙΝΑ ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΘΕΡΙΝΑ 2022.pdf

ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΡΙΝΩΝ 2022.pdf

οικονομικη προσφορα θερινα ρουχα 2022.docx

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΦΑΣΗ Β ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΤΙΤΛΟΣ : 

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2022» 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

49.800,00 € (πλέον ΦΠΑ)  ή 61.752,00€ (με ΦΠΑ 24%) 

 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2022 (1).docx

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΔΙΑΥΓΕΙΑ (1).pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00382 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Διαδικτυακή Τελική Συνάντηση για το έργο SunWater - Interreg Greece - Italy 2014-2020

Δελτίο τύπου
Τελική Διαδικτυακή Συνάντηση του έργου ‘SunWater’, Eπιτροπή Καθοδήγησης και InfoDay
Διαδικτυακά (Ηγουμενίτσα) ~ 29 Ιουνίου 2021

 

Διαδικτυακή Τελική Συνάντηση για το έργο ‘SunWater' - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Final Project Meeting Press Release sunwater Igoumenitsa

Ανακοίνωση για διακοπή νερού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 20 Μαϊου 2021 λόγω απαραίτητων εργασιών συντήρησης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης θα διακοπεί η υδροδότηση στο Τ.Δ. Λαδοχωρίου από της 09:00 π.μ. έως της 14:00 μ.μ.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Η.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝHΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.287.405,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝH ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.287.405,00 € (πλέον Φ.Π.Α)

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 107512

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 0. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ.pdf
 2. 1.ΤΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ.pdf
 3. 2.ΤΣ Ηγουμενίτσα 1.pdf
 4. 3.ΤΣ Ηγουμενίτσα 2.pdf
 5. 4.ΤΣ Ηγουμενίτσα 3.pdf
 6. 5.ΤΣ Ηγουμενίτσα 4.pdf
 7. 6.ΤΣ Μαργαρίτι 1.pdf
 8. 7.ΤΣ Μαργαρίτι 2.pdf
 9. 8.ΤΣ Πέρδικα.pdf
 10. 9.ΤΣ Πλαταριά.pdf
 11. 10.ΤΣ Σκέφαρη.pdf
 12. 11.ΤΣ Σύβοτα.pdf
 13. 12.ΤΣΕ Παραπόταμος.pdf
 14. 2021-OJS041-101981-el.pdf
 15. defaultASCII (3).doc
 16. espd-request-v2(2) (1).pdf
 17. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.pdf
 18. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ – Προϋπολογισμός Μελέτης YE2_signed_signed.pdf
 19. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ sig
 20. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Τεχνικές Προδιαγραφές_signed_signed.pdf
 21. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ YE2_signed_signed.pdf
 22. /ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΣΥ και ΓΣΥ YE2_signed_signed.pdf
 23. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟ.doc
 24. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – Έντυπα προς Συμπλήρωση.pdf
 25. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Η΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106743

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  555000ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 2. espd-request-v2 (17).pdf
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00027 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00027 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Ζ΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ 

Ελαστικοφόρος φορτωτής -εκσκαφέας 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106742

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  90000ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 45 του 2021 με ΑΔΑ.pdf
 2. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 3. espd-request-v2 (23).pdf
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00026 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00026 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Ε΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Δίκυκλο τύπου παπάκι 

 (τεμαχ. 3)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106739

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  6900 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

 1. ΑΡΧΕΙΑ:
 2. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 3. espd-request-v2 (22).pdf
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00023 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 10. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00023 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Δ΄ΥΠΟΕΙΔΟΥΣ Επιβατικό τύπου SUV 

 (τεμαχ. 1)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106737

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :21000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

 1. ΑΡΧΕΙΑ:
 2. 45 του 2021 με ΑΔΑ.pdf
 3. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 4. espd-request-v2 (21).pdf
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00012 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ_signed_signed.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 11. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00020 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ