ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «MΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑΗ) 

διακηρύσσει 

  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης

«MΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας 740.230,23 €  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Σ 94041 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2 (11).pdf

espd-request-v2 (8).xml

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ Project_Planning_Financial_Pro_261120.pdf

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS227-559346-el.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΔΗΜ ΗΓΟΥΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΔΗΜ ΗΓΟΥΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΚΤ.ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

04_ΤΕΥΧΟΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑΗ) 

 διακηρύσσει  

  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»  

Εκτιμώμενης αξίας 596.697,11 €  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Σ 94071 

 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2 (13).pdf

espd-request-v2 (9).xml

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ Project_Planning_Financial_Pro_261120.pdf

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS228-562463-el-ts (1).pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓ ΗΓΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤ ΔΕΞ ΥΔΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓ ΗΓΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤ ΔΕΞ ΥΔΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡ.ΥΔΡΑΓ.ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡ.ΥΔΡΑΓ. ΚΗΜΔΗΣ.pdf

04-ΤΕΥΧΟΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ»

Aνοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η και 3η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος της υπηρεσίας του 3ου ορόφου θα παραμείνει κλειστή, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με την είσοδο του 2ου ορόφου.

                                                       

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την εξυπηρέτηση του κοινού το Ταμείο της ΔΕΥΑΗ θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ., ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ θα δέχονται κοινό καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και

συγκεκριμένα               από 25-2-2020 έως και 5-3-2020.

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΟΧ_6.doc
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_02.12.2019.doc
 3. ΣΟΧ1_2020.pdf
 4. ΣΟΧ1_2020_ΤΕΛΙΚΗΣ_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΑΣΕΠ.pdf

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΝΟΙΧΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

 

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Προμήθεια με τίτλο:

 

«Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 145.049,15 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 179.860,95 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του   Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. 223 του 2019 με ΑΔΑ.pdf
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1)_signed_signed_signed.pdf
 3. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (1)_signed_signed_signed.pdf
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ.doc
 5. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 1201.pdf
 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 7. Προυπολογισμός Μελέτης 2020_signed_signed_signed.pdf
 8. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 9. Τεχνικές Προδιαγραφές (1)_signed_signed_signed.pdf
 10. Τιμολόγιο Μελέτης 2020_signed_signed_signed.pdf
 11. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας »

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

για την «Προμήθεια οχήματος μεταφοράς ιλύος της ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση κόστους – ποιότητας

Εκτιμώμενη αξία 241.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 

Αρχεία:

 1. espd-request-v2 (6)_signed.pdf
 2. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS008-013201-el.pdf
 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ και ΑΔΑ.pdf
 4. Παράρτημα VIII ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.docx
 5. Παράρτημα VIII ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 6. Παράρτημα VII Έντυπο οικονομικής προσφοράς.docx
 7. Παράρτημα VI Προυπολογισμός της μελέτης_signed_signed.pdf
 8. Παραρτημα ΙΙ _Τεχνική μελέτη_Προδιαγραφές_Ειδική Συγγραφη υποχρεωσεων_signed_signed.pdf
 9. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ 01206.pdf

Προκήρυξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) προκηρύσσει ανοικτο διεθνη διαγωνισμο με διαδικασια επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 4.317.371,24 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/01/2020  και ώρα  15,00

Αρχεία:

177 του 2018 με ΑΔΑ ορθή επανάληψη.pdf

238 του 2019 με ΑΔΑ ορθή επανάληψη.pdf

2019-OJS245-602485-el-ts ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.pdf

espd-request-v2 (5).pdf

espd-request-v2 (2).xml

Έντυπο οικονομικής προσφοράς Προμήθεια ΗΜ εξοπλισμού της υφιστάμενης ΕΕΛ της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας (1).docx

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Προκύρηξη ΔΕΥΑΗ ΕΕΛ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

 

Προκήρυξη: «Συλλογή, μεταφορά και διάθεση λάσπης & παραπροϊόντων Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

 

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο:

 

    «Συλλογή, μεταφορά και διάθεση   λάσπης  & παραπροϊόντων

Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας» 

 

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 114.480,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 141.955,20€ € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ : 13/01/2020

 

Αρχεία:

 1. 224 του 2019 με ΑΔΑ.pdf
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΗΣ 2020 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΣΠΗΣ 2020.docx
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2020 (1).doc
 5. Μελέτη Λάσπης (1).pdf
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΗΣ 2020 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Προκήρυξη: ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΡΕΠΑΝΟΥ».

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 700.000 ΕΥΡΩ 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/12/2019  και ώρα  15,00

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. TD1.TEXNIKH_PERIGRAFH
 2. TD2.TEXNIKES_PRODIAGRAFES
 3. TD3.TIMOLOGIO
 4. TD4. ESY
 5. TD5. PROYPOLOGISMOS
 6. TE1 TEXNIKH EKUESH YDR YPOLOGISMOI PROMETRHSH PROYPOLOGISMOS
 7. TE2 HM MELETH
 8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΡΕΠΑΝΟ ΚΗΜΔΗΣ
 9. ΤΕΥΔ
 10. Project_Financial_Proposal_Art_141119

 

Ενημέρωση για διακοπή νερού λόγω βλάβης

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
25-11-2019

Ενημέρωση για διακοπή νερού λόγω βλάβης

Ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης της Ηγουμενίτσας  υπάρχει διακοπή νερού σε ορισμένες περιοχές της πόλης.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΗ ήδη καταβάλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση της περιοχής το συντομότερο δυνατό.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

www.deyaig.gr/ & www.igoumenitsa.gr

Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας
Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100
T. 2665023223
Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
12-11-2019

 Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων του πόσιμου νερού.

 Αποτελέσματα

Ένταξη της πράξης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας»

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
11-10-2019

Ένταξη της πράξης «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας»

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανακοινώνει ότι εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» το έργο «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας» προϋπολογισμού 310.000,00€.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας. Ειδικότερα η πράξη περιλαμβάνει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού, λογισμικών και εξειδικευμένων υπηρεσιών, μέσω των οποίων θα αναπτυχθεί μια ευρύτερη ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει το μέσο λήψης των δεδομένων κατανάλωσης ή όποιου άλλου συμβατού σήματος, καθώς και το μέσο επικοινωνίας με τους δημότες-καταναλωτές για θέματα που αφορούν στους λογαριασμούς ύδρευσης και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα το σύστημα απαρτίζεται από:

 • Χίλιους (1.000) μετρητές κατανάλωσης ύδατος με ενσωματωμένο επικοινωνιακό εξοπλισμό.
 • Ευρύτερη πλατφόρμα επικοινωνίας σταθερού δικτύου με τον απαιτούμενο αριθμό αναμεταδοτών και συγκεντρωτών που θα διασφαλίζουν την επικοινωνιακή αρτιότητα μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας και των μετρητικών οργάνων.
 • Λογισμικά εποπτικού ελέγχου, επεξεργασίας και διεπαφής μεταξύ της ψηφιακής πλατφόρμας και των δημοτών-καταναλωτών.

Οι μετρητές θα τοποθετηθούν εντός φρεατίων ή σε συλλέκτες, στις υφιστάμενες υδατοπαροχές της επιλεγμένης ζώνης υδροδότησης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Σωτήριος Μήτσης, με αφορμή την ένταξη του έργου, δήλωσε σχετικά:

«Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΥΑΗ καταγράφει με συνέπεια μια ιδιαίτερα αξιόλογη πορεία προς τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και βέβαια στην ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων. Η βέλτιστη λειτουργία των υποδομών του δικτύου μας, με την ενσωμάτωση εξειδικευμένων συστημάτων, αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα που θα εξασφαλίσει αειφορία και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας».

Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
30-09-2019

Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) προχωρά σε προκήρυξη ανοικτής διαδικασίας επιλογής αναδόχου, μέσω του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την προμήθεια με τίτλο:

«Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος – τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας», (συνολικού προϋπολογισμού 1.805.353, 20 €).

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την:

 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία είκοσι εννέα (29) Τοπικών Σταθμών Απομακρυσμένου Ελέγχου για την παρακολούθηση κρίσιμων παραμέτρων (παροχή, πίεση, στάθμη, ποιότητα κλπ.) στις υποδομές του εξωτερικού δικτύου του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας.
 • Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πέντε (5) Σταθμών Ελέγχου Διαρροών για την παρακολούθηση παραμέτρων (παροχή, πίεση) στις υποδομές του εσωτερικού δικτύου για τον έλεγχο διαρροών.
 • Επέκταση του υφιστάμενου Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου.
 • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος.
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 12μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας.
 • Εγγύηση/συντήρηση καλής λειτουργίας για το διάστημα μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συστήματος.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Σωτήριος Μήτσης δήλωσε σχετικά:

«Με την επέκταση του συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας, η ΔΕΥΑΗ θα εξασφαλίσει την αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας της, με ανίχνευση των διαρροών σε πραγματικό χρόνο, έγκαιρη επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης, δραστική μείωση της κατασπατάλησης του νερού, παρακολούθηση και εγγύηση της ποιότητάς του, ενώ βαθμιαία θα επιτευχθεί μείωση του τιμολογίου της.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας και δυνατότητας που μας παρέχεται από εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελεί για την ΔΕΥΑΗ προτεραιότητα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στον κοινωνικό της ρόλο, για την ικανοποίηση όχι μόνο των σημερινών, αλλά και των μελλοντικών αναγκών των δημοτών». 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ