ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ενός ατόμου κατηγορίας ΤΕ για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΔΕΥΑΗ ήτοι ενός (1) ΤΕ Ηλεκτρονικού μηχανικού, για την συνεχή λειτουργία, συντήρηση και παρακολούθηση των συστημάτων τηλεελέγχου- τηλεχειρισμού τόσο του  Καποδιστριακού όσο και του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας

Ανακοίνωση για πρόσληψη με σύμβαση 2 μηνών

Απόφαση ΔΣ 30/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/370/31-1-2023

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

και συγκεκριμένα  

από   8-2-2023   έως   και   17-2-2023

 Αρχεία:

1. Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023

2. Περίληψη Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023

3. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ

4. Ειδικό Παράρτημα Α1 απόδειξης χειρισμού Η/Υ

5. Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»-ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α (Ημιφορτηγό κλειστού τύπου VAN)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                        Ηγουμενίτσα 22 – 12 - 2022           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                 Αριθμ. Πρωτ.:  6886

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ                                                   

Ελευθερίας 7

46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665 0 23223

E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.           

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των άρθρων 37 έως 42 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ. Α/15-1-2021), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

τροποποιεί:

Την υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/6703/12-12-2022 Ανακοίνωση (ΑΔΑ: Ω8ΧΒΟΡ8Μ-ΗΓ9) που δημοσιεύθηκε στις 15-12-2022 και αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ως εξής:

 1. Στη σελίδα 7 της ανωτέρω Ανακοίνωσης «Οι υποψήφιοι/ες των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών», να διορθωθεί από το εσφαλμένο στο ορθό, ήτοι «Οι υποψήφιοι/ιες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα».
 2. Στο τέλος της ενότητας «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» (σελ. 9), προστίθεται η εξής παράγραφος: «Με το άρθρο 82 του Ν. 5003/2022 (ΦΕΚ 230/τ.Α’/14-12-2022), το ανώτατο όριο ηλικίας συμμετοχής των υποψηφίων που αναφέρεται στα ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ του Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «10-6-2021» ορίζεται: (α) το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος και (β) κατ’ εξαίρεση, έως το εβδομηκοστό (70ο) έτος για όσους υποψηφίους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Για τη συμμετοχή των ανωτέρω υποψηφίων της περίπτωσης (β) απαιτείται να υποβληθεί χωριστή υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνουν ότι μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης».

 1. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται έως    και    5-1-2023. 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ

 

Σωτήριος  Γ.  Μήτσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ΔΕΥΑΗ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες, δύο ατόμων κατηγορίας ΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 29/11/2022 έως και 1/12/2022 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.

δείτε το αρχείο εδω

Ανακοίνωση

Για την πρόσληψη προσωπικού που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της ΔΕΥΑΗ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών, ενός ατόμου κατηγορίας ΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 2, εδάφιο ιε του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α΄/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

 

Αρχεία:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_για_σύμβαση_δύο_μηνών_με_ΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΜΒΚ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 62.900 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 66.674 € με Φ.Π.Α. 6% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.


Η Χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους Πόρους της Επιχείρησης σε βάρος του Κ.Α 64.08.10, και Κ.Α 54.00.60, του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ για το οικονομικό έτος 2022.

 

Αρχεία:

 1. espd-request-v2
 2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 4. 134 του 2022 με ΑΔΑ για διαγωνισμο 2 ΝΟΕ 2022
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΝΑΤΡΙΟΥ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΥΣ 157.250 ΚΙΛΑ.
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡ. ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ

Διαγωνισμός για Λογιστική Υποστήριξη

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο:


«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023»


με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 99.480,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 123.355,20 € με Φ.Π.Α. 24%
και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016

 

Αρχεία:

 1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΧΡΗΣΗ 2023
 2. 133 του 2022 με ΑΔΑ
 3. espd-request-v2
 4. Διακήρυξη Λογιστή 2023 ΜΕ ΠΡΩΤ SIGNED ΚΗΜΔΗΣ
 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2023
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00374 ΚΗΜΔΗΣ

Ανακοίνωση

Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ 10/10/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31/10/2022

ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 6.122,50 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 7.592,00 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

ΑΣ ΕΣΗΔΗΣ 170797

 

Αρχείο:

 1. OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΔ00006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΗΜΔΗΣ 78
 3. διακηρυξη χειμερινα 2022 επαναληψη ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ
 5. ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΥΧΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2022
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ χειμερινα 2022 επαναληψη ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 7. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 

με σκοπό την επιλογή ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ με Ανοιχτό Διαγωνισμό, ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΑΣ 190446

κατά το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016:

 

Αντικείμενο Μελέτης:   «Αναβάθμιση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Ηγουμενίτσας και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συγκροτήματος για την ενεργειακή τους αυτονομία»

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
Σ.Α. 2020ΜΠ93000000

Εκτιμώμενη αμοιβή:  249.878,60 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

 

Αρχεία:

 1. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
 2. Τεύχος Προεκτιμώμενων αμοιβών
 3. Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης
 4. 62 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη 2
 5. espd-request-v2 (36)
 6. Διακηρυξη Μελέτης κάτω των ορίων SIGNED ΚΗΜΔΗΣ
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΝΕΟ SIGNED ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΝΕΟ SIGNED ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΡΙΛΛΑ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για το έργο με τίτλο:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΡΙΛΛΑ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 3.963.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 4.915.000,00 € (με ΦΠΑ) με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αύξων αριθμός συστήματος: 189088

 

ΑΡΧΕΙΑ

 1. espd-request-v2(4).pd
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΣ ΑΝΔ00212 ΚΗΜΔΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 50 του 2022 με ΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 6. ΕΣΥ
 7. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250522
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 10. ΣΑΥ ΦΑΥ
 11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ B
 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ
 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α
 14. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 15. ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 144.727,86 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 179.462,55 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

 Αρχεία:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υδρευσης & αποχετευσης ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf
 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 4. espd-request-v2(3).pdf
 5. 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2022.xlsx
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.xls
 7. 33 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη.pdf
 8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 9. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
 10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf
 12. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
 13. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ για το έτος 2022»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 68.670,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 85.150,80 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

Αρχεία:

 1. 32 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη 10 ΜΑΙΟΥ
 2. espd-request-v2 (34)
 3. ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022 ΕΤΗΣΙΑ
 4. ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΔ00097 ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ-1
 5. ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΔ00097 ΥΠΟΓΕΓΡ. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2022 (Αυτόματα Αποθηκευμένο)

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ