ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΟΧ 1/2018

ΣΟΧ 1/2018

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, 3  ΔΕ Υδραυλικών, 1 ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού οχήματος) και 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 και στο σχετικό Παράρτημα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα

από 28-8-2018 έως και 6-9-2018.

 

Αρχεία 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                          

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Α.Φ.Μ.: 090102326 - Δ.Ο.Υ.: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7

46100 Ηγουμενίτσα                                                                                           Ηγουμενίτσα   1 / 8 / 2018  

Τηλ. 2665 0 23223                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 3104

Fax: 2665 0 28910

E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου

για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» (SunWater).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.
 2. 2.Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.
 3. 3.Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. 4.Τις διατάξεις του άρ.30 παρ.1 Ν4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση Ν3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
 5. 5.Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
 6. 6.Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
 7. 7.Το εγκεκριμένο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»).
 8. 8.Τo τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον προϋπολογισμό τους.
 9. 9.Την με αριθμ. πρωτ.: 300885/MA3598, 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, του διασυνοριακού προγράμματος ΙNTERREG V/A CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014-2020”.
 10. 10.Την με αριθμ. Πρωτ. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/33 Απόφαση Ένταξης για χρηματοδότηση του έργου «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» (SunWater) που συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020.
 11. 11.Το με αριθμ. SunWaterIc, 12 Απριλίου 2018, Εταιρικό Σύμφωνο (PartnershipAgreement) του έργου: «SUstaiNableWATERsupplynetworksinMediterraneantouristicareas (SunWater)», του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας InterregV/A Ελλάδα Ιταλία 2014
 12. 12.Την υπ’ αριθμ I.1/2.1/11, 16 Απριλίου 2018, Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 και της ΔΕΥΑΗ.
 13. 13.Την 97/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ σχετικά με την έγκριση της και την αποδοχή των όρων υλοποίησης του παραπάνω έργου.
 14. 14.Την υπ’ αριθμ. 101/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» και ακρωνύμιο «SunWater», προϋπολογισμού 5.130,70 €, ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 6.362,07€ (συμπ/νου 24% ΦΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) και στο οποίο η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LB).

Πλήρες κείμενο 

 

 

Βελτίωση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας

Δελτίο Τύπου

30-07-2018

Βελτίωση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, συνολικού προϋπολογισμού 2.995.000€ (πλέον ΦΠΑ).

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα, την «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 1.480.000€ καθώς και τη «Σύνδεση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου με το εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.515.000€.

Πρόκειται για έργα ώριμα, υψηλής προτεραιότητας, των οποίων μελέτες και ωρίμανση πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΗ και στοχεύουν στην εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής ύδρευσης, στην μείωση του κόστους για τους δημότες αλλά και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 18 μήνες και η χρηματοδότησή της είναι εξασφαλισμένη στο σύνολό της μέσω δανειακής σύμβασης που αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

                                                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη δικηγόρου µε έµµισθη εντολή

ΑΔΑ: 725ΠΟΡ8Μ-79Θ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ελευθερίας 7
46100 Ηγουµενίτσα
Τηλ.: 2665 0 23223
Fax: 2665 0 28910
E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αριθµ. Πρωτ.: 2620
Ηγουµενίτσα 6-7-2018

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη δικηγόρου µε έµµισθη εντολή


Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ


Σωτήριος Γ. Μήτσης
Αντιδήµαρχος Ηγουµενίτσας

Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
14-07-2018

Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων (Απριλίου & Μαΐου) του πόσιμου νερού.

Αποτελέσματα

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου»

Δελτίο Τύπου
14-07-2018

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου»

Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου» (Χρηματοδότηση: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, Π/Υ 983.000€) στο οποίο η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας είναι επικεφαλής εταίρος.

Ένα έργο που στόχο έχει την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών και εργαλείων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου όσον αφορά την αξιολόγηση των ειδικότερων χαρακτηριστικών και την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης τους τα οποία αποτελούν πρώτη προτεραιότητα των δύο χωρών Ελλάδα-Ιταλία.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΕΥΑΗ INTERREG

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 4 / 7 / 2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                              Αρ. Πρωτ. 2584

     ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100                                                        

Τηλέφωνο       : 26650 23223

Φαξ                : 26650 28910                                      ΠΡΟΣ:            

                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΗ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas-SunWater»

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, έχοντας υπόψη την υπ’αρ. 100/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και το άρθρο 327 (328) του Ν.4412/2016 προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της συνάντησης του έργου SUstaiNableWATERsupplynetworksinMediterraneantouristicareas-SunWaterInterregV/AΕλλάδα Ιταλία 2014‐2020»  η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2018 με συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Ιταλία στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιοτου Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ

Ιωάννης Γεωργόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

     ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100                                                        

Τηλέφωνο       : 26650 23223

Φαξ               : 26650 28910

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την υλοποίηση δράσεων του έργου SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas-SunWater Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


α/α

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

(€)

1

 • Οργάνωση συνάντησης, σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΗ
 • Δημοσιότητα εκδήλωσης (παραγωγή και διανομή/προώθηση προσκλήσεων, συγκρότηση και παραγωγή προγράμματος, παραγωγή αφίσας)
 • Σχεδίαση, παραγωγή και διανομή folders, notebooks (με τα λογότυπα του προγράμματος) στυλό στους μετέχοντες (25 άτομα)
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή-πρακτικά συνάντησης)
 • Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης (πριν, κατά και μετά τη συνάντηση, κατά το γεύμα)-
 • 2 διαλλείματα καφέ (25 άτομα)
 • 2 γεύματα (25 άτομα)

1

Γενικό σύνολο:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία……………………………………………………………………….... με έδρα τ…………….…………………………………………… οδός ………………………………………… αριθμ………… Τ.Κ. …….………Τηλ. …………………………….… Fax………………………..

Ηγουμενίτσα ….… /….. / 2018

Ο Προσφέρων:

(υπογραφή – σφραγίδα)

Υπογραφή σύμβασης έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» αξίας 256.741,94€


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
04-07-2018

Υπογραφή σύμβασης έργου «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» αξίας 256.741,94€

Παρουσία του Δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννη Λώλου, του Προέδρου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας και Αντιδημάρχου κ. Σωτηρίου Μήτση και του Διευθυντή της ΔΕΥΑΗ κ. Ιωάννη Γεωργόπουλου υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ADT – ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ασφάλειας του νερού του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού από την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας αποτελεί ένα από τα προβλεπόμενα μέτρα του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/93/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα. Στοχεύει δε στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών –ειδικά στην πηγή του- σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής στα δίκτυα ύδρευσης. Υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων», αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της ποιοτικής διαχείρισης του ύδατος από την πηγή ως τον καταναλωτή και εστιάζει στην ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας κ. Σωτήριος Μήτσης μετά την υπογραφή δήλωσε:

«Η πολιτική, που από την ανάληψη των καθηκόντων μας εφαρμόζουμε στην ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, είναι πολιτική ποιοτικής αναβάθμισης της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η πρόσφατη υπογραφή υλοποίησης του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, που στόχο έχει την ολοκληρωμένη οργάνωση και συστηματικοποίηση ορθών πρακτικών σε όλα τα στάδια διαχείρισης του νερού από το σημείο υδροληψίας ως την βρύση του κάθε δημότη. Μέσα από τις προβλεπόμενες τακτικές εργαστηριακές αναλύσεις καθώς και μέσα από την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης και διαχείρισης του κινδύνου, η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού υλοποιεί εγγυημένη πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό και διασφαλίζει ποιότητα στην καθημερινή διαβίωση».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο:

 

   «Συλλογή, μεταφορά και διάθεση   λάσπης & παραπροϊόντων

Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας»

 

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 118.800 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 147.312€ € με Φ.Π.Α. 24%

 

Συνοδευτικά αρχεία:

Αποτελέσματα μετρήσεων


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
10-05-2018

Αποτελέσματα μετρήσεων

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων (έως και Μάρτιο του 2018) του πόσιμου νερού.

Αποτελέσματα

Χρηματοδότηση πρότασης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
27-02-2018

Χρηματοδότηση πρότασης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Με την ένταξη της Πρότασης «Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισμός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας» συνολικού προϋπολογισμού 1.805.353,20€ στην Πρόσκληση της Ειδικής Διαχειριστικής Αρχής του Υπουργείου Ανάπτυξης, η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας συνεχίζει την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες Ηγουμενίτσας.

Το έργο αφορά στον σχεδιασμό, κατασκευή και προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού των αντλιοστασίων και του δικτύου ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του δικτύου και τον έλεγχο των διαρροών.

Η συγκεκριμένη πράξη θα συνεργήσει με το ήδη υφιστάμενο σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού του δικτύου ύδρευσης της Δ.Ε. Ηγουμενίτσας, που κατασκευάστηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του κατά τη διετία 2015-2016.

Ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ κ. Σωτήριος Μήτσης δήλωσε σχετικά:

«Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό της καταφέρνοντας να απορροφά κονδύλια μέσα από μεγάλο ανταγωνισμό. Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης αποτελεί για εμάς απόλυτη προτεραιότητα. Με το έργο αυτό στοχεύουμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση του ήδη υφιστάμενου δικτύου και συνεπώς στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους δημότες Ηγουμενίτσας».

Προκήρυξη «Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ)  

 Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια υλικών δικτύων  ύδρευσης και αποχέτευσης» συνολικού προυπολογισμού 172.085,62 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%., μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

 

ΑΡΧΕΙΑ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ_signed ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.doc

Αντίγραφο του Προυπολογισμός - Τιμολόγιο Προσφοράς.xlsx

τεχνικές προδιαγραφές.pdf

προϋπολογισμός μελέτης.pdf

τιμολόγιο μελέτης.pdf

γενική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

ειδική συγγραφή υποχρεώσεων.pdf

Αποτελέσματα μετρήσεων

  


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
01-02-2018

Αποτελέσματα μετρήσεων

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων (έως και Δεκέμβριος του 2017) του πόσιμου νερού.

Αποτελέσματα 1

Αποτελέσματα 2

Αποτελέσματα 3

Αποτελέσματα 4

Διακοπή νερού

Δελτίο Τύπου
22-01-2017

Διακοπή νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας σας ανακοινώνει ότι λόγω έκτακτης συντήρησης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου και σε τμήμα της Δ.Κ. Γραικοχωρίου θα διακοπεί η υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές από τις 08:30 έως και τις 13:00 την Τρίτη 23-01-2018.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Η

Συνάντηση εργασίας για το έργο «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων»

Δελτίο Τύπου
17-01-2017

Συνάντηση εργασίας για το έργο «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 στο Μπάρι της Ιταλίας η πρώτη συνάντηση για το έργο «Αξιοποίηση των υδάτινων πόρων» του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Ιταλία", προϋπολογισμού 983.000,00€, στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσα, ενώ ως εταίροι συμμετέχουν το Πολυτεχνείο του Μπάρι, ο Σύνδεσμος Ύδρευσης της Απουλίας και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου.

Στην συνάντηση παρευρεθήκαν ο Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας κ. Σωτήριος Μήτσης και ο Διευθυντής της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Γεωργόπουλος.

Διακοπή νερού

Δελτίο Τύπου
11-01-2017

Διακοπή νερού

Η Δ.Ε.Υ.Α Ηγουμενίτσας σας ανακοινώνει ότι λόγω συντήρησης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Λαδοχωρίου όπως και σε τμήμα του Γραικοχωρίου θα διακοπεί η υδροδότηση στις παραπάνω περιοχές από τις 08:00 έως και τις 12:30 την Παρασκευή 12-01-2018.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Η

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                     Ηγουμενίτσα      19- 12 - 2017

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                              Αριθμ. Πρωτ.:     5430

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7

46100 Ηγουμενίτσα

Τηλ.: 2665 0 23223

Fax: 2665 0 28910

E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα με την εξής, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα

Ν. Θεσπρωτίας

ΔΕ Υδραυλικών

8 μήνες

6

102

ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Ηγουμενίτσα

Ν. Θεσπρωτίας

ΔΕ Ηλεκτρολόγων

8 μήνες

1

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2017 και στο σχετικό Παράρτημα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και του Δήμου Ηγουμενίτσας, στην ιστοσελίδα  της ΔΕΥΑΗ και στο Διαύγεια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη γραμματεία υπόψιν κ. Τσίπη (τηλ. επικοινωνίας: 2665023223). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα

από 27-12-2017 έως και 5-1-2018.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 Αρχείο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ

  Σωτήριος  Γ.  Μήτσης

Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας  

Διάκριση της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με τη χρηματοδότηση δύο έργων μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΙNTERREG IPA II ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 και INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διάκριση της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με τη χρηματοδότηση δύο έργων μέσω των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΙNTERREG IPA II ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 και INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) ανακοινώνει:

Α. Την χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για τη βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του μη ανταποδοτικού νερού, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της  ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» ως εταίρος/δικαιούχος στο έργο «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living EnvironmentSaveSafeWater» (Χρηματοδότηση: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας ΙNTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020, Π/Υ 930.000€).

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιολόγησης 200 αιτήσεων (2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων) από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος η πρόταση έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των 18 προτάσεων από τις δύο χώρες που εγκρίθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 – Προώθηση περιβάλλοντος, βιώσιμων μεταφορών και δημόσιων υποδομών.

Απώτερος σκοπός του έργου είναι η προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και η προσαρμογή των δύο χωρών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς επίσης και η ένταξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών στις περιοχές μελέτης.

Β. Την χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» επικεφαλής εταίρος/ δικαιούχος στο έργο «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου» (Χρηματοδότηση: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020, Π/Υ 983.000€).

Συγκεκριμένα, κατόπιν αξιολόγησης 349 αιτήσεων (1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων) από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Προγράμματος η πρόταση λαμβάνοντας στην κατάταξη αξιολόγησης από τις υψηλότερες βαθμολογίες στο σύνολο των 192 προτάσεων από τις δύο χώρες που πέρασαν την πρώτη φάση αξιολόγησης και στο σύνολο των  19 οι οποίες τελικά εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας 2- Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση

Το έργο αποσκοπεί στην αξιοποίηση των υδατικών πόρων ως εδαφικό πλεονέκτημα της περιοχής του προγράμματος. Η ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών και εργαλείων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς επίσης και η ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου όσον αφορά την αξιολόγηση των ειδικότερων χαρακτηριστικών και την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης τους αποτελεί πρώτη προτεραιότητα των δύο χωρών Ελλάδα-Ιταλία. Επιπλέον, η υιοθέτηση κοινής πολιτικής διασυνοριακής διαχείρισης και η προώθηση τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού-βιώσιμη χρήση υδατικών πόρων αποτελεί προϋπόθεση για την μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.

Αποτελέσματα μετρήσεων

  

Δελτίο Τύπου
04-09-2017

Αποτελέσματα μετρήσεων

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων (Μαΐου & Ιουνίου 2017) του πόσιμου νερού.

Αποτελέσματα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ