ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 Βελτίωση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης  

 

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
06-02-2019

 Βελτίωση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας συνεχίζοντας την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους Δημότες Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την  δημοσίευση των διακηρύξεων των έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»:

 1. «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 1.835.200,00€
 2. «Σύνδεση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου με το εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.798.000,00€.

Ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Ιωάννης Λώλος δήλωσε σχετικά:

«Επιθυμώ να συγχαρώ για ακόμη μια φορά τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΗ, καθώς και τον Διευθυντή της, αλλά και όλους όσοι εργάστηκαν προκειμένου να μπορούμε σήμερα να δημοπρατούμε τα εν λόγω έργα. Πρόκειται για έργα καθοριστικής σημασίας που σε συνδυασμό και με άλλες παρεμβάσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΗ και θα συμβάλουν καθοριστικά στην μείωση της τιμής του νερού.

Τόσο ο Δήμος Ηγουμενίτσας, όσο και η ΔΕΥΑΗ διεκδικούν κάθε δυνατή χρηματοδότηση για την κατασκευή των απαραίτητων έργων χωρίς να επιβαρύνουν τους δημότες».

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΗ και Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας κ. Σωτήριος Μήτσης δήλωσε σχετικά:

«Για μια ακόμη φορά η ΔΕΥΑΗ επιτυγχάνει τον σκοπό λειτουργίας της, μέσα από την ποιότητα στις παρεχόμενες, προς τους δημότες, υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης. Με την ένταξή μας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» του Υπουργείου  Εσωτερικών,  που προήλθε μετά από μελέτες και ωρίμανση που πραγματοποίησε η ΔΕΥΑΗ και το προσωπικό της, συνεχίζουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, δημιουργώντας υποδομές ύδρευσης και συνεπώς αναβάθμισης  της ποιότητας ζωής μας. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων έργων (συνολικού προϋπολογισμού 3.633.200,00) αναμένονται ιδιαίτερα θετικά για τους δημότες μας, αφού μέσα από αυτά θα εξασφαλίσουμε επαρκή και ποιοτική ύδρευση, μειωμένο κόστος και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων».

www.deyaig.gr/ & www.igoumenitsa.gr

Διαγωνισμός: επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:  ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  Εκτιμώμενης αξίας  1.480.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ),

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

αύξων αριθμός συστήματος:   79942

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 15  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  ώρα 15.00

 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 12 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019   ώρα 15.00

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

18   ΜΑΡΤΙΟΥ 2019   ώρα 10:00

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. Project_Financial_Proposal_art_300119_signed_signed.pdf
 2. ΓΣΥ_signed_signed.pdf
 3. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ_signed.pdf
 4. ΕΣΥ_signed_signed.pdf
 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed_signed.pdf
 6. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed.pdf
 7. ΣΑΥ_signed_signed.pdf
 8. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed_signed.pdf
 9. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed_signed.pdf
 10. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed.pdf
 11. ΦΑΥ_signed_signed.pdf

 

 

Προκήρυξη «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7) Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για το έργο   με τίτλο: «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου» με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 1.450.000 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 1.798.000 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

αύξων αριθμός συστήματος:   80017

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 18  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2019  ώρα 15.00

 • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 14 ΜΑΡΤΙΟΥ  2019   ώρα 15.00

 • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

21   ΜΑΡΤΙΟΥ 2019   ώρα 10:00

   

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. Project_Financial_Proposal_art_040219_signed_signed.pdf
 2. TEXNIKH ΕΚΘΕΣΗ_signed_signed.pdf
 3. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ ΕΤΕΠ_signed_signed.pdf
 4. ΓΣΥ_signed_signed.pdf
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ-1_signed.pdf
 6. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed_signed.pdf
 7. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ_signed_signed.pdf
 8. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_signed_signed.pdf
 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed_signed.pdf
 10. ΣΑΥ_signed_signed.pdf
 11. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed_signed.pdf
 12. ΦΑΥ_signed_signed.pdf

 

Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment-SaveSafeWater

«∆ιοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου µε τίτλο:

«Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment-SaveSafeWater» του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg-IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020.

Δείτε το αρχείο εδώ.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΥΒΟΤΩΝ KHMDHS

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε. ΣΥΒΟΤΩΝ
Εκτιμώμενης αξίας 110.000 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ) ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ώρα 15.00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ώρα 15.00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ώρα 10:00

ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Α 78918

ΑΡΧΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΣΥΒΟΤΩΝ KHMDHS.pdf

Έντυπο Οικονομικής προσφοράς_signed_signed.pdf

Προϋπολογισμός Μελέτης_signed_signed.pdf

ΤΕΥΔ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ Δ.Ε. ΣΥΒΟΤΩΝ.doc

Τεχνικη περιγραφη_signed_signed.pdf

Δελτίο Τύπου

Το νερό αποτελεί τον πλέον πολύτιμο αγαθό για τον άνθρωπο. Η μείωση των απωλειών ύδατος και η βελτίωση της ποιότητας Βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου SUNWATER που υλοποιείται στο Πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020

Δεύτερη (2η) Τεχνική Συνάντηση του Έργου SunWater ....

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 

«Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας των μεγάλων καταναλώσεων και μείωση του Μη Ανταποδοτικού Νερού, σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας»

στο πλαίσιο του έργου «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment-SaveSafeWater» -

Δικτύωση για αμοιβαία ασφαλή διαχείριση υδατικών πόρων σε διασυνοριακό επίπεδο , με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση ενός αξιοβίωτου περιβάλλοντος

του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg-IPA II Cross Border Cooperation PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020»

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών

11/12/2018  ώρα 15.00 μμ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών

09/01/2019   ώρα 15.00 μμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής

Αποσφράγισης  Προσφορών

15/01/2019   ώρα 11.00πμ.

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία: ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - T.K. 461ΟΟ

Τηλ.: 26650 – 23223

ΦΑΞ : 26650 - 28910

Ηλ.ταχ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./

Διαδικτυακή πύλη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

www.deyaig.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

1. Διακήρυξη Ελλάδα - Αλβανία_ΚΗΜΔΗΣ.pdf

2. Ειδική συγγραφή Ελλάδα Αλβανία.pdf

3. Γενική συγγραφή Ελλάδα Αλβανία.pdf

4. Τεχνική περιγραφή Ελλάδα Αλβανία.pdf

5. Τεχνικές προδιαγραφές Ελλάδα Αλβανία.pdf

6. Προϋπολογισμός μελέτης.pdf

7. Προϋπολογισμός προσφοράς Ελλάδα Αλβανία.docx

8. Τιμολόγιο Μελέτης Ελλάδα Αλβανία.pdf

9. Τιμολόγιο προσφοράς Ελλάδα Αλβανία.docx

10. ΤΕΥΔ_ΕΛΛΑΔΑ - ΑΛΒΑΝΙΑ.doc

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων σε επιλεγμένε

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: 

 «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού απομακρυσμένης ανάγνωσης μετρήσεων για την βελτιστοποίηση της διαχειριστικής λειτουργίας και αξιοποίησης των υδατικών πόρων σε επιλεγμένες θέσεις του δικτύου ύδρευσης αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας»

στο πλαίσιο του έργου «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areasSunWater» -

 Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε Τουριστικές Περιοχές της Μεσογείου

του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας«Cooperation Programme Interreg V/A Greece-Italy (EL-IT) 2014-2020»

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προσφορών

11/12/2018  ώρα 15.00 μμ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών

09/01/2019  ώρα 15.00 μμ.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής

Αποσφράγισης  Προσφορών

15/01/2019  ώρα 10.00πμ.

Διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

www.promitheus.gov.gr

Πληροφορίες: ΤΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ

Επικοινωνία: ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7 – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - T.K. 461ΟΟ

Τηλ.: 26650 – 23223

ΦΑΞ : 26650 - 28910

Ηλ.ταχ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./">Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε./

Διαδικτυακή πύλη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

www.deyaig.gr

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

1.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ INTERREG ΕΛΛΑΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ_signed KHMDHS

2. Ειδική συγγραφή Ελλάδα Ιταλία

3. Γενική Συγγραφή Ελλάδα Ιταλία

4. Τεχνική περιγραφή Ελλάδα Ιταλία

5. Τεχνικές προδιαγραφές Ελλάδα Ιταλία

6. Προϋπολογισμός μελέτης Ελλάδα Ιταλία

7. Προϋπολογισμός προσφοράς Ελλάδα Ιταλία

8. Τιμολόγιο μελέτης Ελλάδα Ιταλία

9. Τιμολογιο προσφοράς Ελλάδα Ιταλία

10. ΤΕΥΔ_INTERREG ΕΛΛΆΔΑ - ΙΤΑΛΙΑ_επανάληψη

 

 

 

 Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού

 

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
31-10-2018

 Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων του πόσιμου νερού.

 Αποτελέσματα

∆ιοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου µε τίτλο: «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas»

           

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣ        ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

πληρ. Τάτση Ελένη

       Ανδρέου Ιωάννης

       Τριανταφυλλίδης Βασίλειος

τηλ. 2665023223

fax 2665028910                      

Ηγουμενίτσα 19/09/18            

Αρ. Πρωτ     3852

Προς                                                  

ΔΣ ΔΕΥΑΗ

                                                            ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: «∆ιοικητική και τεχνική υποστήριξη του έργου µε τίτλο: «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» και ακρωνύµιο: «SunWater» το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το ∆ιασυνοριακό Πρόγραµµα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ:ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε∆ΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) και στο οποίο η ∆ΕΥΑΗ συµµετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LB)»

Στις 13 Σεπτεμβρίου η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού που συστάθηκε βάση της απόφασης 101/22-6-2018 του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ αποσφραγίσαμε τον μοναδικό φάκελο του υποψηφίου Σπυρίδων Αρσενίου ο οποίος κατατέθηκε εμπρόθεσμα βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και φέρει αριθμό πρωτ 3375/13-8-2018

Η επιτροπή με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ πρωτ 3104/1-8-2018 έλεγξε τα ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ   και κατέληξε στα εξής: στα ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ο υποψήφιος καλύπτει

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ

1

Β1.1. Βασικός τίτλος σπουδών Θετικών Επιστηµών ή ισότιµου-ταυτόσηµου κατά περιεχόµενο ειδικότητας διπλώµατος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιµου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισµένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ.

Βασικός τίτλος σπουδών στην Γεωπονία αναγνωρισμένο από το ∆ΙΚΑΤΣΑ/∆ΟΑΤΑΠ.με αριθμ πρωτ 8525/30-11-2001

ΝΑΙ

2

Β.1.2. Αποδεδειγµένη Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας παρατίθενται στο Παράρτηµα (Β) της παρούσας πρόσκλησης

ΒΑΣΗ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

(Β)– ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2) αποδεικνύεται µε βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισµός προσόντων διορισµού σε θέσεις φορέων του δηµόσιου τοµέα όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασµό µε το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001……. (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’, ως εξής:

Κατέχει τον τίτλο γλωσσομάθειας στην αγγλική CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN το οποίο γίνεται και αποδεκτό βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ 10 κατέχοντας το τέταρτο κατά σειρά πιστοποιητικό ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN από τα συνολικά δεκαπέντε που γίνονται αποδεκτά

ΝΑΙ

3

Β.1.3. Πιστοποιηµένη γνώση χειρισµού Η/Υ, τουλάχιστον στα αντικείµενα α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι αποδεκτοί τρόποι απόδειξης γνώσης χειρισµού Η/Υ παρατίθενται στο Παράρτηµα (Γ) της παρούσας πρόσκλησης.

Βάση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ (Γ) ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται ως εξής: (1) Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισµού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), πρώην Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. Παρακάτω αναφέρονται οι φορείς που έχουν πιστοποιηθεί από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή τον ΕΟΠΠΕΠ, µε σχετικές πράξεις, µε την αναγραφόµενη για κάθε φορέα ηµεροµηνία πιστοποίησης, µε την επιφύλαξη των αρ. 28 και 40 της µε αριθµό 121929/Η/31.07.2014 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 2123/Β’/01.08.2014). Ο ενδιαφερόμενος έχει προσκομίσει πιστοποιητικό του ECDL   έτους 2002 για τις θεματικές ενότητες της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εμπίπτει στην παράγραφο: ‘’ Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ τα οποία χορηγήθηκαν από τους παραπάνω φορείς (α έως δ) μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. με την εξής ονομασία:

α) ECDL από την εταιρεία ECDL-GREEK COMPUTER SOCIETY-Ε.Π.Υ. ‘’ βάση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ 13 το οποίο γίνεται και αποδεκτό

ΝΑΙ

4

Β.1.4. Κατ’ ελάχιστον τριετής εργασιακή εµπειρία (µετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών) σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα εδαφικής συνεργασίας (∆ιασυνοριακά, ∆ιαπεριφερειακά ή ∆ιακρατικά Προγράµµατα) και η οποία θα αποδεικνύεται µε ανάλογες συµβάσεις ή βεβαιώσεις εµπειρίας φορέων ιδιωτικού ή δηµοσίου τοµέα ή άλλο επίσηµο έγγραφο τεκµηρίωσης όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (∆) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1)    

Για τους 0μισθωτούς του δημοσίου τομέα   καλύπτει την τριετία από δημόσιο φορέα βάση της βεβαίωσης με αριθ πρωτ 2757 / 10-9-2013 του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

ΝΑΙ

Κατόπιν η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο και στην βαθμολόγηση των ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Προσόν/Κριτήριο

Βαθμολογία

1

Μεταπτυχιακός

20

2

Συναφής Εργασιακή Εμπειρία (υδάτινοι πόροι )

40

3

Επιμόρφωση/Κατάρτιση στο αντικείμενο του έργου από πιστοποιημένο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα

10

Σύνολο

70

Παράλληλα ελέγθησαν τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά, που υποβάλει υποχρεωτικά με την αίτηση και επί ποινή αποκλεισμού ο υποψήφιος και καλύπτουν τις απαιτήσεις του ΜΕΡΟΥΣ Γ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Στο σημείο αυτό η Επιτροπή συνέταξε την παρούσα Εισήγηση την οποία υπέγραψε σε δύο (2) αντίγραφα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τάτση Ελένη            

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ             ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ανδρέου Ιωάννης         Τριανταφυλλίδης Βασίλειος

ΣΟΧ 1/2018

ΣΟΧ 1/2018

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, 3  ΔΕ Υδραυλικών, 1 ΔΕ χειριστή μηχανημάτων έργων (αποφρακτικού οχήματος) και 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018 και στο σχετικό Παράρτημα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα

από 28-8-2018 έως και 6-9-2018.

 

Αρχεία 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                  

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                                          

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Α.Φ.Μ.: 090102326 - Δ.Ο.Υ.: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7

46100 Ηγουμενίτσα                                                                                           Ηγουμενίτσα   1 / 8 / 2018  

Τηλ. 2665 0 23223                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 3104

Fax: 2665 0 28910

E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου

για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο: «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» (SunWater).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/20061, και ιδίως το άρθρο 29 παράγραφος 4.
 2. 2.Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών και γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 12.
 3. 3.Τις διατάξεις του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08.08/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 4. 4.Τις διατάξεις του άρ.30 παρ.1 Ν4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2012/17 τροποποίηση Ν3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.
 5. 5.Την υπ. αριθμ. ΥΑ 300488/ΥΔ1244 «Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
 6. 6.Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».
 7. 7.Το εγκεκριμένο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»).
 8. 8.Τo τεχνικό δελτίο του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα των δράσεων και τον προϋπολογισμό τους.
 9. 9.Την με αριθμ. πρωτ.: 300885/MA3598, 1η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, του διασυνοριακού προγράμματος ΙNTERREG V/A CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ITALY 2014-2020”.
 10. 10.Την με αριθμ. Πρωτ. AOO_178/PROT 16/11/2017 – 0000911/33 Απόφαση Ένταξης για χρηματοδότηση του έργου «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» (SunWater) που συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020.
 11. 11.Το με αριθμ. SunWaterIc, 12 Απριλίου 2018, Εταιρικό Σύμφωνο (PartnershipAgreement) του έργου: «SUstaiNableWATERsupplynetworksinMediterraneantouristicareas (SunWater)», του διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας InterregV/A Ελλάδα Ιταλία 2014
 12. 12.Την υπ’ αριθμ I.1/2.1/11, 16 Απριλίου 2018, Σύμβαση Χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020 και της ΔΕΥΑΗ.
 13. 13.Την 97/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΗ σχετικά με την έγκριση της και την αποδοχή των όρων υλοποίησης του παραπάνω έργου.
 14. 14.Την υπ’ αριθμ. 101/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την διοικητική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο «SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas» και ακρωνύμιο «SunWater», προϋπολογισμού 5.130,70 €, ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) ή 6.362,07€ (συμπ/νου 24% ΦΠΑ), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V/A Ελλάδα-Ιταλία 20142020 (ΣΤΟΧΟΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) και στο οποίο η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας συμμετέχει ως επικεφαλής εταίρος (LB).

Πλήρες κείμενο 

 

 

Βελτίωση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας

Δελτίο Τύπου

30-07-2018

Βελτίωση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης Δήμου Ηγουμενίτσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την ένταξη της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, συνολικού προϋπολογισμού 2.995.000€ (πλέον ΦΠΑ).

Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα, την «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 1.480.000€ καθώς και τη «Σύνδεση αγωγού εξωτερικού υδραγωγείου με το εσωτερικό υδραγωγείο της πόλης Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.515.000€.

Πρόκειται για έργα ώριμα, υψηλής προτεραιότητας, των οποίων μελέτες και ωρίμανση πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΗ και στοχεύουν στην εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικής ύδρευσης, στην μείωση του κόστους για τους δημότες αλλά και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των ζητημάτων διαχείρισης των υδάτων.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 18 μήνες και η χρηματοδότησή της είναι εξασφαλισμένη στο σύνολό της μέσω δανειακής σύμβασης που αποπληρώνεται από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

                                                                                                                

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη δικηγόρου µε έµµισθη εντολή

ΑΔΑ: 725ΠΟΡ8Μ-79Θ

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Ελευθερίας 7
46100 Ηγουµενίτσα
Τηλ.: 2665 0 23223
Fax: 2665 0 28910
E mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αριθµ. Πρωτ.: 2620
Ηγουµενίτσα 6-7-2018

 


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη δικηγόρου µε έµµισθη εντολή


Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆ΕΥΑΗ


Σωτήριος Γ. Μήτσης
Αντιδήµαρχος Ηγουµενίτσας

Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού


Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
14-07-2018

Αποτελέσματα ελέγχων του πόσιμου νερού

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων (Απριλίου & Μαΐου) του πόσιμου νερού.

Αποτελέσματα

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου»

Δελτίο Τύπου
14-07-2018

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου»

Την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί στην Ηγουμενίτσα η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «Βιώσιμα Συστήματα Παροχής Πόσιμου Νερού σε τουριστικές περιοχές της Μεσογείου» (Χρηματοδότηση: Διασυνοριακό Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020, Π/Υ 983.000€) στο οποίο η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας είναι επικεφαλής εταίρος.

Ένα έργο που στόχο έχει την ανάπτυξη βιώσιμων στρατηγικών και εργαλείων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου όσον αφορά την αξιολόγηση των ειδικότερων χαρακτηριστικών και την αύξηση της ικανότητας διαχείρισης τους τα οποία αποτελούν πρώτη προτεραιότητα των δύο χωρών Ελλάδα-Ιταλία.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΕΥΑΗ INTERREG

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 4 / 7 / 2018

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                              Αρ. Πρωτ. 2584

     ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100                                                        

Τηλέφωνο       : 26650 23223

Φαξ                : 26650 28910                                      ΠΡΟΣ:            

                                                                                   

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΗ στην υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας, πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas-SunWater»

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, έχοντας υπόψη την υπ’αρ. 100/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της και το άρθρο 327 (328) του Ν.4412/2016 προτίθεται να προβεί σε απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της συνάντησης του έργου SUstaiNableWATERsupplynetworksinMediterraneantouristicareas-SunWaterInterregV/AΕλλάδα Ιταλία 2014‐2020»  η οποία θα πραγματοποιηθεί την 16η Ιουλίου 2018 με συμμετέχοντες από την Ελλάδα και την Ιταλία στην Ηγουμενίτσα στο πλαίσιοτου Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V/A Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020, προϋπολογισμού 2.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

Ο Διευθυντής της ΔΕΥΑΗ

Ιωάννης Γεωργόπουλος

Πολιτικός Μηχανικός

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                           

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

     ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100                                                        

Τηλέφωνο       : 26650 23223

Φαξ               : 26650 28910

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την υλοποίηση δράσεων του έργου SUstaiNable WATER supply networks in Mediterranean touristic areas-SunWater Interreg V/A Ελλάδα Ιταλία 20142020»

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ


α/α

ΕΙΔΟΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)

ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ

(€)

1

 • Οργάνωση συνάντησης, σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΗ
 • Δημοσιότητα εκδήλωσης (παραγωγή και διανομή/προώθηση προσκλήσεων, συγκρότηση και παραγωγή προγράμματος, παραγωγή αφίσας)
 • Σχεδίαση, παραγωγή και διανομή folders, notebooks (με τα λογότυπα του προγράμματος) στυλό στους μετέχοντες (25 άτομα)
 • Γραμματειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της συνάντησης (υποδοχή-πρακτικά συνάντησης)
 • Φωτογραφική κάλυψη της συνάντησης (πριν, κατά και μετά τη συνάντηση, κατά το γεύμα)-
 • 2 διαλλείματα καφέ (25 άτομα)
 • 2 γεύματα (25 άτομα)

1

Γενικό σύνολο:

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ – ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Επωνυμία……………………………………………………………………….... με έδρα τ…………….…………………………………………… οδός ………………………………………… αριθμ………… Τ.Κ. …….………Τηλ. …………………………….… Fax………………………..

Ηγουμενίτσα ….… /….. / 2018

Ο Προσφέρων:

(υπογραφή – σφραγίδα)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ