ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ΥΠΟΕΙΔΟΣ Β’ 

Ημιφορτηγό με εκτεταμένη καμπίνα 4Χ4 

 (τεμαχ. 4)  )

Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106735,1

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 92000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ  

 

Αρχεία:

 1. 2021-OJS032-079137-el-ts.pdf
 2. espd-request-v2 (19).pdf
 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜ
 4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.pdf
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.docx
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI _ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed_signed.pdf
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ YE1_signed_signed.pdf
 9. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00014 ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 10. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00014 ΚΗΜΔΗΣ.pdf

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ ΣΤ' ( Ανατρεπόμενου φορτηγού 19τν με γερανό (τεμαχ. 1) )
Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106741
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 156000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106741,1 

 

Αρχεία:

 1. Απόφαση Νο 45 2021 με ΑΔΑ
 2. Προκήρυξη σύμβασης
 3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00025 ΚΗΜΔΗΣ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 0 TΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00025 ΚΗΜΔΗΣ
 8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ PDF
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII_ ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»

Η ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ»,
εκτιμώμενης αξίας 1.252.896,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
ΥΠΟΕΙΔΟΣ Α ( ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ VAN (τεμαχ. 3) )
Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106734
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 720000 ΠΛΕΩΝ ΦΠΑ

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ Α/Σ ΕΣΗΔΗΣ 106734,1 

 

Αρχεία:

 1. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
 2. Προκήρυξη
 3.  Απόφαση Νο 45
 4. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ
 5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 7.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ pdf
 8.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
 10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
 11.  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΕ

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α0 ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

Διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: 

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΑΠΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α0 ΠΡΟΣ ΕΕΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας 1.750.000,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),
ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Σ 120732

 

Αρχεία:

 1. Τεχνική Περιγραφή
 2. Τεχνικές Προδιαγραφές
 3. Τιμολόγιο
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΕΣΥ
 5. Προυπολογισμός
 6. Απόφαση Νο 7 του 2021 με ΑΔΑ
 7. ΣΧ 1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ
 8. ΣΧ 2 ΜΗΚΟΤΟΜΗ
 9. ΣΧ 3.1 Τυπικές Διατομές - Αγκυρώσεις
 10. ΣΧ 3.2 Φρεάτια
 11. Διακήρυξη ΑΝΔ00024 ΚΗΜΔΗΣ
 12. Οικονομική Προσφορά Έργου Αρ 090221
 13. Προκήρυξη ΑΝΔ00024 ΚΗΜΔΗΣ
 14. ΤΕΥΔ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αφορά την προμήθεια «Ειδών Θερινής Ένδυσης Προσωπικού της ΔΕΥΑΗ» έτους 2021 με προϋπολογισμό μελέτης 7877,27 € (πλέον ΦΠΑ) ή 9767,81 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου , ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

 

Αρχεία:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΡΙΝΑ 2021 ΕΛΕΓ 10 ΦΕΒ με ΚΗΜΔΗΣ
 2. Προκήρυξη θερινά 2021 με αδα & ΚΗΜΔΗΣ
 3. Μελέτη θερινά 2021
 4. Οικονομικη προσφορα θερινα ρουχα 2021
 5. 34 του 2021 με ΑΔΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας διακηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό , με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και αφορά την προμήθεια «Ειδών χειμερινής Ένδυσης Προσωπικού της ΔΕΥΑΗ» έτους 2021 με προϋπολογισμό μελέτης 6931,00 € (πλέον ΦΠΑ) ή 8594,44 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %)

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 22 Φεβρουαρίου , ημέρα Δευτέρα, ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Αρχεία:

 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ χειμερινα 2021 με κημδης
 2. Προκήρυξη ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2021 με αδα & κημδη
 3. Μελετη χειμερινα 2021
 4. Οικονομική προσφορά ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ρούχα 2021
 5. 35 του 2021 με ΑΔΑ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

«Συλλογή, μεταφορά και διάθεση λάσπης & παραπροϊόντων Βιολογικού Καθαρισμού Ηγουμενίτσας»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

97.200€ (πλέον ΦΠΑ) ή 120.528,00 € (με ΦΠΑ 24%)

 

Αρχεία:

 1. 194 του 2020 με ΑΔΑ(1).pdf
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΛΑΣΠΗ ΑΝΔ01299 ΚΗΜΔΗΣ(1).pdf
 3. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΛΑΣΠΗΣ 2021.doc
 4. ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ ΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 2021.doc
 5. ΜΕΛΕΤΗ ΛΑΣΠΗ 2021.pdf
 6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓ.ΑΝΔ01299 ΛΑΣΠΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf
 7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΛΑΣΠΗΣ 2021 ΜΕ ΑΔΑ.pdf

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και 

συγκεκριμένα                από 3-2-2021 έως και 12-2-2021. 

 

ΑΡΧΕΙΑ:

 1. ΑΙΤΗΣΗΣ_ΣΟΧ_6.doc
 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ_ΣΟΧ_02.12.2019.doc
 3. ΣΟΧ1_2021_ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ_ΑΣΕΠ.pdf
 4. ΣΟΧ_1_2021_ΑΣΕΠ.pdf

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «MΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑΗ) 

διακηρύσσει 

  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης

«MΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» 

Εκτιμώμενης αξίας 740.230,23 €  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

 ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Σ 94041 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2 (11).pdf

espd-request-v2 (8).xml

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ Project_Planning_Financial_Pro_261120.pdf

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS227-559346-el.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΔΗΜ ΗΓΟΥΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤ ΥΔΡ ΔΗΜ ΕΝΟΤ ΔΗΜ ΗΓΟΥΜ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΚΤ.ΚΗΜΔΗΣ.pdf

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡ.ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΗΜΔΗΣ.pdf

04_ΤΕΥΧΟΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑΗ) 

 διακηρύσσει  

  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»  

Εκτιμώμενης αξίας 596.697,11 €  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Σ 94071 

 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2 (13).pdf

espd-request-v2 (9).xml

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ Project_Planning_Financial_Pro_261120.pdf

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS228-562463-el-ts (1).pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓ ΗΓΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤ ΔΕΞ ΥΔΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓ ΗΓΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤ ΔΕΞ ΥΔΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡ.ΥΔΡΑΓ.ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡ.ΥΔΡΑΓ. ΚΗΜΔΗΣ.pdf

04-ΤΕΥΧΟΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος της υπηρεσίας του 3ου ορόφου θα παραμείνει κλειστή, λόγω λήψης έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται με την είσοδο του 2ου ορόφου.

                                                       

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                     

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                    

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

                                                               

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι για την εξυπηρέτηση του κοινού το Ταμείο της ΔΕΥΑΗ θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ., ενώ οι λοιπές υπηρεσίες της ΔΕΥΑΗ θα δέχονται κοινό καθημερινά (εκτός Σαββάτου και Κυριακής), κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης από τις 8:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ