ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΔΕΥΑΗ) 

 διακηρύσσει  

  ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης 

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  

ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»  

Εκτιμώμενης αξίας 596.697,11 €  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) 

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ Α/Σ 94071 

 

ΑΡΧΕΙΑ:

espd-request-v2 (13).pdf

espd-request-v2 (9).xml

OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ Project_Planning_Financial_Pro_261120.pdf

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΕ 2020-OJS228-562463-el-ts (1).pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓ ΗΓΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤ ΔΕΞ ΥΔΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf

ΜΕΛ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓ ΗΓΟΥΜ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΦΙΣΤ ΔΕΞ ΥΔΡ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜ ΑΜΟΙΒΩΝ.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡ.ΥΔΡΑΓ.ΚΗΜΔΗΣ.pdf

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) _ Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).html

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡ.ΥΔΡΑΓ. ΚΗΜΔΗΣ.pdf

04-ΤΕΥΧΟΣ_ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ_ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ_ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ