ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Παροχή Υπηρεσίας με τίτλο:


«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2023»


με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 99.480,00€ χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 123.355,20 € με Φ.Π.Α. 24%
και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412/2016

 

Αρχεία:

  1. ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΗ ΧΡΗΣΗ 2023
  2. 133 του 2022 με ΑΔΑ
  3. espd-request-v2
  4. Διακήρυξη Λογιστή 2023 ΜΕ ΠΡΩΤ SIGNED ΚΗΜΔΗΣ
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2023
  6. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΔ00374 ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ