ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την Προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια υλικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 144.727,86 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 179.462,55 € με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.

 

 Αρχεία:

 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υδρευσης & αποχετευσης ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf
 2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ (1).pdf
 3. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 4. espd-request-v2(3).pdf
 5. 1 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2022.xlsx
 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.xls
 7. 33 του 2022 με ΑΔΑ σε ορθή επανάληψη.pdf
 8. ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.pdf
 9. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
 10. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf
 11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.pdf
 12. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ.pdf
 13. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdf

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ