ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Για την Προμήθεια με τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΡΟΩΝ ΤΗΣ ΜΒΚ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 62.900 € (χωρίς ΦΠΑ) ή 66.674 € με Φ.Π.Α. 6% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τις ισχύουσες τροποποιήσεις του.


Η Χρηματοδότηση γίνεται από ιδίους Πόρους της Επιχείρησης σε βάρος του Κ.Α 64.08.10, και Κ.Α 54.00.60, του προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΗ για το οικονομικό έτος 2022.

 

Αρχεία:

  1. espd-request-v2
  2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  4. 134 του 2022 με ΑΔΑ για διαγωνισμο 2 ΝΟΕ 2022
  5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΝΑΤΡΙΟΥ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
  6. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΣΗΥΣ 157.250 ΚΙΛΑ.
  7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΧΛΩΡ. ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ