ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ) που έχει την έδρα της στην Ηγουμενίτσα (οδός Ελευθερίας 7)

Προκηρύσσει

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ, ΑΝΟΙΧΤΟ, ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για το έργο με τίτλο:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ - ΑΡΙΛΛΑ»

με σφραγισμένες προσφορές, συνολικού προϋπολογισμού 3.963.709,68 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% ή 4.915.000,00 € (με ΦΠΑ) με Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. αύξων αριθμός συστήματος: 189088

 

ΑΡΧΕΙΑ

 1. espd-request-v2(4).pd
 2. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΣ ΑΝΔ00212 ΚΗΜΔΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 3. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 50 του 2022 με ΑΔΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
 4. ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ
 5. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 6. ΕΣΥ
 7. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___250522
 8. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡ. ΚΗΜΔΗΣ
 9. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 10. ΣΑΥ ΦΑΥ
 11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ B
 12. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Γ
 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α
 14. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
 15. ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΤΥΠΙΚΑ ΣΚΑΜΑΤΑ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ