ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σχέδιο Ασφάλειας Νερού από τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

  

 lobo

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
17-08-2016

Σχέδιο Ασφάλειας Νερού από τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι η πρόταση της με τίτλο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και στον Άξονα προτεραιότητας «Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού από τη ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπονται από το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου σε εναρμόνιση με την Οδηγία 98/83/ΕΚ περί πόσιμου νερού στην Ελλάδα.

Στοχεύει στη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και στην υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών-ειδικά στην πηγή του- σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής στα δίκτυα ύδρευσης. Αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση της ποιοτικής διαχείρισης του ύδατος από την πηγή ως τον καταναλωτή υιοθετώντας την αρχή των «πολλαπλών φραγμάτων», εστιάζοντας στην ανάγκη εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων ελέγχου σε κάθε κρίκο της αλυσίδας υδροδότησης.

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 24 μήνες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 256.741,94€.

Αποτελέσματα μετρήσεων

  

lobo

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
26-07-2016

Αποτελέσματα μετρήσεων

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων του πόσιμου νερού.

Αποτελέσματα

 

Υποβολή αιτημάτων για χρηματοδότηση

  

logo final3 small

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
18-07-2016

Υποβολή αιτημάτων για χρηματοδότηση

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ενημερώνει ότι στα πλαίσια της πρόσκλησης 14.31.34.1 «Αναβάθμιση Δικτύων Ύδρευσης και Περιορισμός Διαρροών», του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», υπέβαλε τα παρακάτω αιτήματα χρηματοδότησης:

  • «Επέκταση συστήματος αυτόματης διαχείρισης (τηλεέλεγχος - τηλεχειρισµός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου, στα όρια του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού 1.805.353,20€ και
  • «Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Μαργαριτίου», προϋπολογισμού 1.480.000,00€.

Θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης.                                                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

logo deyah

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                    Ηγουμενίτσα    20 - 5 - 2016

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ                                              Αριθμ. Πρωτ.:  1724
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της και συγκεκριμένα με την εξής, υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης:

ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
101 ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργων (αποφρακτικού οχήματος 313 ίππων) 8 μήνες 1
102 ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Υδραυλικών 8 μήνες 2

Οι υποψήφιοι των ανωτέρω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2016 και στο σχετικό Παράρτημα, τα οποία έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΗ και του Δήμου Ηγουμενίτσας, στην ιστοσελίδα  της ΔΕΥΑΗ και στο Διαύγεια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, Ελευθερίας 7, Τ.Κ. 46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στη γραμματεία, υπόψιν κας Κ. Τσίπη (τηλ. επικοινωνίας: 2665 0 23223). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες και συγκεκριμένα

από 24-5-2016 έως και 2-6-2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Εποχικού (ΣΟΧ).

Αρχεία

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΗ
   Σωτήριος  Γ.  Μήτσης
Αντιδήμαρχος Ηγουμενίτσας

Αποτελέσματα μετρήσεων

 

lobo

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
13-05-2016

Αποτελέσματα μετρήσεων

Για την πλήρη και επίσημη ενημέρωση των πολιτών, δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα των πρόσφατων ελέγχων του πόσιμου νερού.

Αποτελέσματα 

 

Ρύθμιση οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας

logo deyah

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
20-04-2016

Ρύθμιση οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας, να προσέλθουν μέχρι 15/6/2016, στο Τμήμα Εκμετάλλευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, η Δ.Ε.Υ.Α. Ηγουμενίτσας θα προβεί στη βεβαίωση των οφειλών με τη νόμιμη προσαύξηση στη ΔΟΥ Ηγουμενίτσας.

Δήλωση υδρόμετρων στον κάμπο Γραικοχωρίου

logo deyah

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

Ελευθερίας 7, Ηγουμενίτσα 46100

T. 2665023223

Ι. www.deyaig.gr

Δελτίο Τύπου
20-04-2016

Δήλωση υδρόμετρων στον κάμπο Γραικοχωρίου

Καλούνται οι δημότες που έχουν ιδιοκτησία στον κάμπο Γραικοχωρίου και επιθυμούν την υδροδότησή τους από το πρώην αρδευτικό δίκτυο Γραικοχωρίου, να προσέλθουν στα γραφεία της ΔΕΥΑΗ, προκειμένου να δηλώσουν το υδρόμετρό τους, μέχρι 31/5/2016.

Μετά τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, τυχόν υδροδοτήσεις χωρίς υδρόμετρο, θα διακόπτονται άμεσα και οι παραβάτες θα αντιμετωπίζουν τις προβλεπόμενες από τον κανονισμό κυρώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω αναβάθμισης των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, το ΤΑΜΕΙΟ της επιχείρησης θα παραμείνει κλειστό στις 26 & 27 Ιουνίου 2013. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας και ζητάμε συγγνώμη για την όποια αναστάτωση.

Πρόσληψη 4 ΔΕ Υδραυλικών

 Η ΔΕΥΑΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 4 ΔΕ Υδραυλικών και 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγου-συντηρητή Η/Μ εγκαταστάσεων με οκτάμηνη σύμβαση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων  από 15-12-2014 έως 24-12-2014.
 Δείτε περισσότερα στη στήλη Προκηρύξεις.

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2015 της ΔΕΥΑΗ,  για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας 8 μηνών,  στη ΔΕΥΑΗ, της κατηγορίας  ΔΕ (κωδικός 101, ειδικότητα ΔΕ Υδραυλικών).

  1. Υδραυλικοί με Β τάξης της ΣΟΧ 1_2015.pdf
  2. Υδραυλικοί με Α τάξης της ΣΟΧ 2_2015.pdf

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 7
46100 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ

τηλ 2665 0 23223
πληρ. Τάτση Ελένη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας πραγματοποιεί μικροβιολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού σε τουλάχιστον 8 σημεία δειγματοληψίας στην πόλη της Ηγουμενίτσας όσο και στα Δημοτικά Διαμερίσματα 1 φορά το μήνα περίπου. Επίσης σε ετήσια βάση γίνονται χημικές αναλύσεις από τις πηγές, τις γεωτρήσεις και τις δεξαμενές του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Τα δείγματα εξετάζονται από το Εργαστήριο του Τμήματος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που είναι επίσημο και διαπιστευμένο από το κράτος.

 

Από τις μετρήσεις προκύπτει ότι το νερό του δικτύου κρίνεται κατάλληλο για πόσιμο.

Έργα ΔΕΥΑΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

1
Επέκταση δικτύου ύδρευσης
50.000,00
2
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
50.000,00
3
Αξιοποίηση γεωτρήσεων
150.000,00
4
Έργο «Αποχέτευση Νότιας Ενότητας (∆.∆. Λαδοχωρίου)»
2.000.000,00
5
Έργο «Αντικατάσταση ∆ικτύου Ύδρευσης ∆ήµου Ηγουµενίτσας»
400.000,00
6
Έργο «Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήµατος
 
αυτόµατης διαχείρισης (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισµός) εξωτερικού και εσωτερικού υδραγωγείου της Ηγουµενίτσας»
531.500,00
7
Έργο «Αντικατάσταση τµήµατος κεντρικού αγωγού στο Φράγµα
 
Καλαµά»
50.000,00
8
Έργο «Συλλογή και επεξεργασία στερεών αποβλήτων»
120.000,00
 
Έργο «Έργα αποχέτευσης-εγκατάστασης µονάδας βιολογικού
 
καθαρισµού Πλαταριάς, Συβότων, οικισµών Πέρδικας και Αρίλας»
100.000,00

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προς ΠΕΛΑΤΕΣ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Τηλ. Επικοινωνίας: 26650 23223 | 26650 29130 | 26650 29139     

Τηλ. Βλαβών: 26650 23223

Email: deyahg@otenet.gr

Social

ΔΙΑΥΓΕΙΑ